زندگی خط فاصله ای است ... از ...

ماه من ! وقتی که تنهایی مجالی شد تا تو را بیابم ..

وقتی سکوت شبانه ام فرصتی شد تا صدای قدمهای نورانی ات را بشنوم ...

وقتی دور از های و هوی مشغله هایم بر قلبم فرود آمدی !

از آن پس دریافتم که زندگی خط فاصله ای است از این جا تا ابدیت .......

 

ماه من ! وقتی که تو آمدی ... وقتی که تو آمدی !

 

/ 0 نظر / 3 بازدید