اینجا پرنده بود

ایکمی رفته بالاتر از واقعیت !

با تکان لطیف غریزه

ارث تاریک اشکال از بال های تو می ریزد .

عصمت گیج یک پرواز

مثل یک خط مغلق

در شیار فضا رمز می پاشد ..

من

وارث نقش فرش زمینم

و همه انحناهای این حوضخانه .

شکل آن کاسه ی مس

هم سفر بوده با من

از زمین های زبر غریزی ؛

تا تراشیدگی های وجدان امروز ؛

 

/ 0 نظر / 3 بازدید