باران که می بارد ....

باران می بارد .

می دانم که می بینی .

و صدایش را می شنوی .

باران که می بارد ؛ سبک می شوی .

و تمام روز را مثل ابرها؛برای دلتنگی ات گریه می کنی .. تو هم می باری .

.

باران می بارد ..

شاید تو از پنجره اتاقت نیم نگاهی انداخته باشی ..

و صدایش را شنیده باشی ..

باران که می بارد ؛ یاد من می افتی ..

و تمام روز ؛ برای خاطرات من ؛ گریه می کنی .. تو هم می باری ..

..

باران می بارد ...

می دانم نیستی که دیگر ببینی...

و یا صدایش را بشنوی ...

باران که می بارد ؛ یاد تو می افتم ...

و تمام روز را ؛ برای نداشتنت ؛ گریه می کنم .. من هم می بارم ...

...

باران که می بارد ........

 

/ 0 نظر / 4 بازدید